Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY    –   Special trade s.r.o.

Special trade s.r.o.

Svetdeti.eu

IČO: 445 474 12

DIČ: SK 2022959037

so sídlom: Jasenov  313, 066 01  Humenné.

Oddiel: Sro, Číslo vložky: 22506/p

Bankové spojenie: Slsp, a.s.,

č. Účtu : 5043762825/0900

IBAN : SK60 0900 0000 0050 4376 2825

Email: info@specialtrade.eu

Mob.:   0908 146 780, 0903 760 889

1.     Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1      Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Special trade s.r.o. so sídlom Jasenov 313, 066 01  Humenné, IČO : 445 474 12 , Firma je platcom DPH (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.svetdeti.eu

1.2      VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.svetdeti.eu  medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3      V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  

1.4      Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku,  ktorá bola odoslala  a spracovaná systémom obchodu www.svetdeti.eu .

 Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa kupujúcim rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. 

1.5      Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho, obsahujúci údaje o kupujúcom (meno a priezvisko, úplná presná adresa, e-mail, telefónne číslo), predmet plnenia – názov tovaru, množstvo a jeho cena, miesto dodania. V prípade, že tovar bude preberať iná osoba než kupujúci, je žiaduce zaslať identifikačné údaje tejto osoby. Objednávky prijímame aj telefonicky alebo písomne a v týchto tiež uvádzajte všetky vyššie uvedené náležitosti. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

2.     Objednávka a kúpna zmluva

2.1      Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. Kompletnú a úplnú objednávku prijatú elektronicky, Vám aj elektronicky bezodkladne potvrdíme.

2.2     Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3     Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, a pod. Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. 

 2.4     Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar, úplná identifikácia kupujúceho.

 2.5     Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky, a to formuláciou „Som oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu“ uvedenou pri vytváraní objednávky. 

3.   Storno objednávky

3.1     Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania už potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné zhotoviť podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Náhrada škody môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2    Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

V prípade objednávky na dobierku, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich dní.

 4.     Cenové podmienky

 

 4.1    Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

 4.2    Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 5 týchto VOP.

 4.3    Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

5.     Preprava a balné

 

 5.1    Spoločnosť Special trade s.r.o. si balné neúčtuje.

 5.2    Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v paušálnej výške stanovenej v závislosti na hodnote objednaného tovaru (cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zľavách) takto:

Kuriér  - Packeta home delivery :

 a) pri nákupe do 80 € s DPH = cena za dopravu je 3,90 € s DPH

 b) pri nákupe nad 80 € s DPH = cena za dopravu 0 €, t.j. ZDARMA !!!

 c) poplatok za úhradu dobierkou je: 1,20 € s DPH.

5.3      Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

 5.4      Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.      Možnosť platby za tovar

6.1      Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Special trade s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií alebo na stránke www.svetdeti.eu  UPOZORNENIE !!! POČKAJTE PROSÍM S PREVODOM, POKIAĽ VÁS BUDEME KONTAKTOVAŤ a potvrdíme, že Vami objednaný tovar Vám vieme v blízkej dobe dodať.

6.2      Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru vyplatením kuriérovi.

6.3      Pri osobnom odbere tovaru v hotovosti na pobočke .

  

6.4      Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

7.      Dodacie podmienky

7.1      Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.  Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia.

7.2      Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave jeho objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

7.3      Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra PACKETA na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe výrobku), návod o spôsobe použitia a údržby výrobku v štátnom jazyku, pokiaľ si to daný výrobok vyžaduje. Všeobecné obchodné podmienky a poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, doručujeme podľa zákona 102/2014 Z.z. platného od 13.06.2014 emailom, ako prílohu pri potvrdení objednávky . 

 7.4     Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu na našej prevádzke SVETDETI.EU  po vzájomnej dohode.

 7.5    Vlastnícke právo k objednaným výrobkom prechádza na kupujúceho ich prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 7.6     Tovar dodávame na celom území Slovenskej republiky.

 7.7      Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok dohodnutých medzi kupujúcim a predávajúcim (emailom).

 8.     Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

8.1      Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo v súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, príp. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus tovaru, ktorý pozostával z viacerých dielov (kusov).

Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, doručiť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy a predmet kúpnej zmluvy tj. tovar  najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo odovzdať na prepravu kuriérovi najneskôr v posledný deň lehoty na adresu : Special trade s.r.o.- svetdeti.eu ,Košická 31, 066 01, Humenné.

odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:

Odstúpenia od kúpnej zmluvy , ktorý sme Vám zaslali emailom, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.   

                                                                                        

8.2      Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

- Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. 

- Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

- Tovar nám zašlite späť na našu adresu : Special trade s.r.o. svetdeti.eu, Košická 31, 066 01 Humenné  najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované!  

- Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. 

 - Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na tovare: Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, kupujúci je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:

- vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale 

- vrátený tovar nesmie javiť známky používania (je možné len jeho vyskúšanie)

- vrátený tovar musí byť nepoškodený

- vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania, príbalového letáku a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku)

- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude možné akceptovať úplné odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 8.3     Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.

9.    Informácie pre kupujúceho

- v prípade sporných situácií medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajúcich z uzatvorených kúpnych zmlúv, ktoré nebudú vyriešené dohodou zmluvných strán, je možné postupovať výlučne súdnou cestou a domáhať sa práva v občiansko-právnom konaní. 

- v prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť kontaktný formulár, alebo inú formu uvedenú v kontaktoch.

 

10.  Zodpovednosť za chyby na stránke  www.svetdeti.eu

10.1     Spoločnosť Special trade s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.svetdeti.eu sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2     Spoločnosť Special trade s.r.o. môže kedykoľvek zmeniť výrobky popísané na svojich stránkach. Ponuka výrobkov je platná v takej podobe, ako je v čase uzatvorenia zmluvy uvedená na web stránke.

10.3.    Spoločnosť Special trade s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11.   Ochrana osobných údajov

11.1       Spoločnosť Special trade s.r.o.  sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

11.2      Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie potvrdzujete, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

11.3     Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

12.    Zmluvná pokuta

12.1.  Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 7€ (slovom sedem eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v čl. 2. bod 2.5. 

12.2   Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy. 

13.     SCHVÁLENIE Všeobecných Obchodných podmienok (VOP) zo strany kupujúceho

             

Okamihom keď kupujúci na stránkach www.svetdeti.eu  klikne na odkaz "OBJEDNAŤ TOVAR" a bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, umiestneným pod formulárom objednávky, má sa za to, že kupujúci sa riadne oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudoval a tým aj akceptoval. VOP sa týmto stávajú súčasťou dohody zmluvných strán.

 14   Záverečné ustanovenie

14.1       Všetky zťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými Obchodnými Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14.2      Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

14.3      Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien.

14.4      Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť  s účinnosťou od  8.3.222

V Humennom  8.3.2022

                                              Pavol Hrubovčák - Special trade s.r.o.

 Všeobecné obchodné podmienky si môžete stiahnuť TU.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU - Special trade s.r.o

Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok 

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. 

Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.  Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. Právo na reklamáciu výrobku kupujúcemu zanikne, ak nebude uplatnené v záručnej dobe, alebo ak nebude preukázaná kúpna zmluva s našou firmou na reklamovaný výrobok.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať  či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný,  takýto tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)               Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.                                                                                                                                     

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

- k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

- nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,

- chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, 

- zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, 

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, 

- používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. 

- zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 

- zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať. 

Práva kupujúceho a predavajúuceho pri uplatňovaní reklamácie:

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto  opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby, kupujúci sa môže domáhať výmeny veci (vadnej súčasti veci) namiesto práva na odstránenie vady len vtedy, ak vec nebola ešte použitá. 

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý ! Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a priložiť vyplnený Reklamačný formulár.                   (nie formou e-mailu). 

Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu.

Predavajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni  odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou alebo formou odoslaním sms správ a to výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho. 

 
Adresa na doručenie reklamácie :         Special trade s.r.o. Svetdeti.eu 

Košická 31 , 066 01, Humenné.

 

Kontakt :  Pavol Hrubovčak  tel.: 0908 146 780, info@specialtrade.eu

V Humennom dňa : 15.8.2022

Reklamačný protokol internetového obchodu (e-shopu) si môžete stiahnuť TU